top of page

Privacyverklaring

Miete Confiete is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Miete Confiete gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de verzamelde data te waarborgen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Als u vindt dat onze site(s) niet in overeenstemming is/zijn met ons privacy beleid, neem dan contact op met de officiële functionaris gegevensbescherming van Miete Confiete.

 

Miete Confiete is een eenmanszaak van Anne-Mieke Beernaert - bijgevolg is zij officiële functionaris gegevensbescherming van Miete Confiete. Miete Confiete is actief onder volgende namen: (Atelier) Miete Confiete, Une A-Mie, DIY Brugge, Lady Sunday Brugge.

Alle informatie, algemene voorwaarden, privacy verklaring, ... kunt u uitgebreid nalezen op onze hoofdwebsite: https://www.mieteconfiete.be

 

Contactgegevens:
 

Miete Confiete (A.M. Beernaert) - Wantestraat 122 - 8310 Assebroek Brugge
info@mieteconfiete.be - www.mieteconfiete.be - Btw (BE) 0525.787.411 - T. 00 32 (0)50349373

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website(s) en de daarop ontsloten dienstverlening van Miete Confiete. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan (per e-mail) op de hoogte.

Persoonlijke gegevens:

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Miete Confiete verwerkt uw persoongegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Bij formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht zijn of optioneel.

Overzicht persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, aanspreektitel, adresgegevens, telefoonnummer, email adres, eventuele BTW gegevens (naam organisatie en BTW nummer), IP adres, locatiegevens, internetbrowser en apparaat type, betaalinformatie (wijze van betaling, rekeningnummer, validatie, ...), ...

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens door u verstrekt, kan Miete Confiete niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw persoonlijk gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

 

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals de pakjesdienst Sendcloud, online betalingsdienst  Mollie, … ).

 

Miete Confiete deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (boekhoudkantoor Raadhuis, BTW  dienst, Belastingsdient, …).

Met bedrijven en instanties die uw gegevens verwerken/opeisen in (onze) opdracht, sluiten wij de waar nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Miete Confiete blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Daarnaast verstrekt Miete Confiete uw persoonsgegevens aan andere derden voor interne publicitaire acties (nieuwsbrief, updates, mededelingen, …). Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. U kunt zich altijd uitschrijven via de uitschrijflink van deze mailings.

 

Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn voor de uitvoering van onze dienst(en)verlening en noodzakelijke communicatie.  We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

 

Over de gegevensverwerking:

Hier kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webpaginabouw - WIX

 

Onze webpagina is ontwikkeld met software van WIX. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WIX heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WIX is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WIX maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Webhosting - WIX

 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van WIX. WIX verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. WIX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. WIX gebruikt standaard een beveiligde SSL-verbinding. Bovendien zijn ze de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten - MailChimp en WIX

 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp of WIX. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp en WIX beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Mail en klantencommunicatie - Proximus Mail

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Proximus. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Proximus heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Doel van de gegevensverwerking:

 

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan Miete Confiete op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren maar zonder verdere toegang tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten:

 

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht - U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de officiële functionaris gegevensbescherming van Miete Confiete.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerker(s) van deze gegevens met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht - U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de officiële functionaris gegevensbescherming van Miete Confiete.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking - U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de officiële functionaris gegevensbescherming van Miete Confiete.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid - U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de officiële functionaris gegevensbescherming van Miete Confiete.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet, niet optimaal of niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten - U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Miete Confiete. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of “profiling” te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze (door gebruik van anonieme of versleutelde data gegevens) dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de officiële functionaris gegevensbescherming van Miete Confiete.


Cookies:

 

Net als alle webshops houden we bovendien door middel van cookies bij welke pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van Miete Confiete worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

 

Google Analytics

 

De website(s) van Miete Confiete maken gebruik van Google Analytics, een web-analyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Cookies van derde partijen

 

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website u met een bezoek heeft bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit.

 

Miete Confiete plaatst cookies om de volgende redenen:

  • Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of u ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

  • Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

  • Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

  • Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebookpagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.

 

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw webbrowser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw webbrowser.

bottom of page